ebro-delta-strand

In de buurt van de delta bevind zich een gebergte, Parc Natural dels Ports. Hier kun je gedurende het hele jaar soorten als Havikarend, Dwergarend en Vale gier treffen. Aan de zuidkant ligt een uitgestrekte streek met olijfboomgaarden. Hier ligt een hut waar je soorten als Cirlgors, Zanglijster, Kleine zwartkop, Zwarte roodstaart en Europese kanarie kunt zien.

Gedurende een aantal jaren bezoeken we de Ebro Delta, zowel in het najaar als in het voorjaar. In het najaar (september) zie je de soorten langskomen die vanuit het noorden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden trekken of overwinteren in de delta. In het vroege voorjaar (maart) wordt de delta aangedaan door grote hoeveelheden vogels die uit het zuiden terugkeren. Daarnaast kent de delta ook een groot aantal standvogels.

ebro-delta-kanaal-naar-zee

Tijdens onze laatste 2 bezoeken in oktober ’22 en maart ’23 hebben we de volgende soorten gezien:
Witte Kwikstaart, Bruine Kiekendief, Putter, Torenvalk, Kleine Zilverreiger, Bosruiter, Flamingo, Oeverzwaluw, Wulp, Groenpootruiter, Aalscholver, Zwarte Ibis, Tureluur, Dunbekmeeuw, Oeverloper, Fuut, Steenloper, Grote Zilverreiger, Geelpootmeeuw, Blauwborst, Tjiftjaf, IJsvogel, Kuifleeuwerik, Visarend, Drieteenstrandloper, Bonte strandloper, Kemphaan, Zilverplevier, Dodaars, Grote Gele Kwikstaart, Reuzenstern, Koereiger, Ringmus, Witgat, Bosruiter, Kleine Strandloper, Audouins meeuw, Zwartkopmeeuw, Waterral, Witwangstern, Watersnip, Fitis, Boerenzwaluw, Rietgors, Lachstern, Visdief, Kwak, Roodborsttapuit, Purperkoet, Zwarte Spreeuw, Drieteenmeeuw, Rietzanger, Buizerd, Veldleeuwerik, Roodborst, Groenling, Bergeend, Kievit, Waterrietzanger, Roodborsttapuit, Strandplevier, Grote Zilverreiger, Putter, Bontbekplevier, Huiszwaluw, Witgat, Havikarend, Hop, Vink, Ringmus, Zwarte Roodstaart,  Vleermuis, Kraanvogel, Steenloper, Zwartkop, Drieteenstrandloper, Graspieper, Krooneend, Cetti’s zanger, Kleine Plevier, Kwak, Kluut en Wintertaling.